Apponyiho palác

Rekonštrukcia Apponyiho paláca je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky.
Je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 189.